Zlíntourtrips - S námi na hory i za sluncem

S námi na hory i za sluncem

volejte:603 226 442

infolinka:

Všeobecné podmínky

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 • Všeobecné smluvní podmínky Zlíntour trips s.r.o. (dále jen „CK“) jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu poskytované společností Zlíntour trips s.r.o. Štefánkova 17, 760 01 Zlín, IČO: 26949725 (dále jen „Podmínky“). Tyto Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a CK Zlíntour trips s.r.o. Zákazníkem se rozumí jakákoliv fyzická i právnická osoba.

Článek I. - Předmět smluvního vztahu

 • Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zájezdů ve smyslu §1, ods.1 zák. č. 159/199 Sb., v platném znění nebo dopravních a jiných služeb jako jednotlivé služby dle individuálního požadavku zákazníka.

Článek II. - Vznik smluvního vztahu

 • Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK v případě prodeje zájezdů nebo dopravních a jiných služeb vzniká uzavřením cestovní smlouvy. Obsah cestovní smlouvy je určen §2527 zák. č. 89/2012 Sb., a touto smlouvou, katalogem popř. jinou nabídkou (Last minute) vydanou cestovní kanceláří a těmito Podmínkami popř. zvláštními podmínkami přiloženými k cestovní smlouvě jako její nedílná součást. Pokud smluvní vztah neupravuje některé otázky cestovní smlouvou, těmito Podmínkami nebo zvláštními podmínkami, řídí se zákazník příslušnými platnými právními předpisy České republiky.

Článek III. - Ceny zájezdů

 • 3.1 Ceny zájezdů jsou konečné, zahrnují ubytování v základním typu pokoje a stravování dle popisu v katalogu popř. dopravu včetně všech základních poplatků a služby delegáta, není-li v popisu zájezdu uvedeno jinak.
 • 3.2 Ceny zájezdů uvedené v tomto katalogu byly kalkulovány na základě kurzů devizových trhů ČNB platných ke dni 5. 1. 2013.
 • 3.3. CK má právo jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu uvedenou v cestovní smlouvě v případě, že dojde ke zvýšení a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot. Ceny zájezdů jsou vázány na cenu leteckého paliva, jehož cena se odvíjí od měsíčního průměru nejvyšších denních cen Jet FOB Barges Rotterdam publikovaných v Platts Oilgram jako Barges FOB Rotterdam Higg. Cena paliva použitá pro kalkulace zájezdů je 900 USD /MT. V případě, že dojde k navýšení průměrné ceny leteckého paliva nad 900 USD/MT, je CK oprávněna zvýšit cenu pro každou osobu včetně dětí o příplatek, jehož výše bude vypočtena tak, že za každé započaté 1 % cenového nárůstu nad 900 USD/MT bude cena zájezdu zvýšena o 40 Kč pro všechny lety v délce trvání letu v jednom směru z místa odletu do místa cílového letiště realizace zájezdu do 3,5 hod. Informace o délce letů naleznete na úvodních stránkách katalogu. b) plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo c) směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%, pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením zájezdu. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu na emailovou adresu uvedenou v cestovní smlouvě, pokud není uvedena, bude zákazník informován doporučeným dopisem zaslaným na adresu bydliště uvedeného v cestovní smlouvě. Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit navýšení ceny zájezdu. Při porušení tohoto závazku má CK právo od cestovní smlouvy odstoupit (§ 2533 obč. zák.), tím není dotčeno právo CK na náhradu škody.

Článek IV. - Platební podmínky

 • 4.1 Zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu před jeho zahájením a ceny jednotlivých služeb před jejich poskytnutím. Za zaplacení ceny se považuje podle formy úhrady den převzetí hotovosti či platby převodem, připsání platby na účet CK u Komerční banky.
 • 4.2 Výše záloh a časový rozvrh plateb je stanoven, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, takto: a) u zájezdů je zákazník povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit zálohu ve výši 50 % předem stanovené ceny, doplatek je zákazník povinen uhradit nejpozději 30 dnů před zahájením zájezdu. Při porušení tohoto závazku má CK právo od Cestovní smlouvy odstoupit. V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 30 dnů před zahájením zájezdu je zákazník povinen uhradit 100% předem stanovené ceny již při vzniku smluvního vztahu.
 • 4.3 Při zaplacení zájezdu resp. zálohy na prodejně klient obdrží potvrzení o platbě. Při zaplacení zájezdu převodem z bankovního účtu je potvrzením o úhradě výpis z jeho bankovního účtu.

Článek V. - Základní práva a povinnosti zákazníka

 • 5.1 Práva zákazníka: a) právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb, b) právo vyžadovat od pořádající CK informace o všech skutečnostech, které jsou mu známy a které se dotýkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb, c) právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách, d) právo kdykoliv před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb odstoupit od smlouvy dle článku VIII, e) právo na reklamaci vad a její vyřízení v souladu s Reklamačním řádem CK, f) právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které jsou obsahem smlouvy příp. v dalších dokumentech, před nepovolanými osobami, g) u zájezdů právo na poskytnutí nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu dalších písemných podrobných informací o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a pokud nejsou obsaženy již v cestovní smlouvě nebo v katalogu, který zákazník obdržel, h) u zájezdů právo písemně CK oznámit, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba uvedená v oznámení dle §2532 zák. č. 89/2012 Sb.
 • 5.2 Povinnosti zákazníka: a) poskytnout CK součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět požadované údaje v cestovní smlouvě vč. nahlášení jakýchkoliv změn takových údajů, b) zajistit u osob mladších 15ti let doprovod a dohled dospělého účastníka, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, c) předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník starší 15ti let a mladší 18ti let hodlá uzavřít cestovní smlouvu na služby čerpané v zahraničí, d) bez zbytečného odkladu sdělovat CK své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb, e) převzít od CK doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu apod.) se všemi požadovanými doklady, f) mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzit, příslušníci jiného státu než ČR jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů zemí, kam cestují a potřebná víza si obstarat, g) řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné CK určené osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, vč. předpisů dopravců a ubytovatelů, i) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo CK a uhradit případnou škodu, kterou způsobil, j) zdržet se jednání, která by omezovala práva ostatních zákazníků, k) dbát o včasné a řádné uplatnění případných nároků vůči dodavatelům služeb, l) v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen takové odstoupení od smlouvy CK oznámit a zaplatit odstupné dle uvedených stornopodmínek CK,
 • 5.3 Povinnosti zákazníků – právnických osob: a) seznámit své účastníky s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami cestovní kanceláře Zlíntour trips s.r.o. jakož i s dalšími informacemi, které od CK obdrží, zejména je pak informovat o rozsahu a kvalitě služeb v souladu s katalogem popř. jiných písemných oznámení, b) v případech, kdy předmětem smluvního vztahu je zájezd, seznámit účastníky zájezdu s dokladem pojišťovny, který je zároveň i součástí první strany cestovní smlouvy, c) zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti zákazníků, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník.

Článek VI. - Práva a povinnosti CK

 • 6.1 Práva CK:
 • a) CK je povinna pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou CK známy,
 • b) CK není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem potvrzených a zaplacených služeb,
 • c) CK je povinna mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ úpadku dle zákona 159/1999 Sb. v platném znění, na základě níž vzniká zákazníkovi, s nímž CK uzavřela cestovní smlouvu, právo na plnění v případě pojistné události. Pojistná smlouva a všechny její náležitosti je součástí cestovní smlouvy CK, d) náhradu škody vzniklou z porušení závazku CK ze smlouvy není CK povinna nahradit nad částku přesahující omezení v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána. V letecké přepravě se tak odpovědnost řídí Úmluvou o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě ze dne 28. 5. 1999 (tzv. Montrealskou úmluvou) a dále nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2027/97, ve znění nařízení č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, které vychází z Montrealské úmluvy a vztahuje se jak na mezinárodní, tak na vnitrostátní leteckou dopravu:
 • d1) v případě škody vzniklé tím, že došlo k usmrcení nebo zranění cestujícího, jestliže se nehoda, která způsobila usmrcení nebo zranění stala na palubě letadla nebo v průběhu jakýchkoliv operací při nastupování do letadla nebo vystupování z něho, které nepřesahují na každého cestujícího částku 100.000,- jednotek zvláštních práv čerpání (SDR), se nelze zbavit odpovědnosti. Za výše uvedené škody, které přesahují na každého cestujícího částku 100.000,- SDR CK neodpovídá, jestliže prokáže, že ke škodě nedošlo výlučně nedbalostí nebo protiprávním činem nebo opomenutím CK nebo jeho zaměstnanců nebo agentů, nebo že ke škodě došlo výlučně nedbalostí nebo jiným protiprávním činem nebo opomenutím třetí strany,
 • d2) v případě škody způsobené zpožděním při přepravě cestujících je odpovědnost za každého cestujícího omezena na částku 4.150,- SDR, kromě případů, kdy bude prokázáno, že byla učiněna veškerá opatření, která lze spravedlivě požadovat, aby ke škodě nedošlo, nebo kdy nebylo možné taková opatření učinit,
 • d3) v případě škody způsobené zpožděním při přepravě zavazadel je odpovědnost omezena na částku 1.000,- SDR pro každého cestujícího, kromě případů, kdy bude prokázáno, že byla učiněna veškerá opatření, která lze spravedlivě požadovat, aby ke škodě nedošlo, nebo kdy nebylo možné taková opatření učinit, a případů, kdy zákazník učinil prohlášení o zájmu na dodání v místě určení a zaplatil příslušný příplatek, je-li za těchto okolností požadován. V takovém případě bude CK povinna zaplatit náhradu až do výše udané částky, pokud neprokáže, že je tato částka vyšší než skutečný zájem zákazníka na dodání místa určení, d4) při přepravě zavazadel je odpovědnost v případě zničení, ztráty nebo poškození omezena na částku 1.000,- SDR pro každého cestujícího, pokud zákazník neučinil prohlášení o zájmu na dodání v místě určení a nezaplatil příslušný příplatek, je-li za těchto okolností požadován. V takovém případě bude CK povinna zaplatit náhradu až do výše udané částky, pokud neprokáže, že je tato částka vyšší než skutečný zájem zákazníka na dodání místa určení. Částky uváděné v jednotkách zvláštních práv čerpání (SDR) znamenají jednotky zvláštních práv čerpání, jak je definuje Mezinárodní měnový fond.

Článek VII. - Zrušení a změny dohodnutých služeb

 • 7.1. Zrušení dohodnutých služeb:
 • a) CK je oprávněna zrušit zájezd a jednotlivé služby před zahájením jejich čerpání, jestliže z objektivních důvodů nemůže dodržet podmínky smlouvy,
 • b) zrušit zájezd je CK dále oprávněna, jestliže před jeho zahájením nebude dosaženo minimálního počtu zákazníků u takového zájezdu, který je pro všechny zájezdy stanoven počtem 35 zákazníků, pokud není v katalogu nebo v jiné formě nabídky uveden jiný minimální počet zákazníků zájezdu. Jestliže CK zruší zájezd z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků, je povinen tuto skutečnost zákazníkovi písemně oznámit nejpozději však ve lhůtě do 7 dní před zahájením zájezdu,
 • c) pokud CK zájezd nebo jednotlivé služby zruší, má zákazník právo požadovat, aby mu CK na základě nové smlouvy poskytl jiný zájezd nebo jednotlivé služby nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě, může-li CK takový zájezd či jednotlivé služby nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy, je CK povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu nebo jednotlivých služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit CK odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nového zájezdu nebo jednotlivých služeb nižší než již uskutečněné platby, je CK povinna takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit,
 • d) CK má dále právo zrušit zájezd nebo jednotlivé služby v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ní rozumně požadovat,
 • e) zruší-li CK zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení, je povinen uhradit zákazníkovi pokutu ve výši 10% z ceny zájezdu. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno. CK se může zprostit odpovědnosti za škodu nebo povinnosti zaplatit pokutu jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo z důvodu uvedeného pod písm. b) a d) tohoto odstavce.
 • 7.2 Změny dohodnutých služeb před zahájením zájezdu a čerpání služeb: a) je-li CK nucena z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit podmínky cestovní smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu cestovní smlouvy. Pokud navrhovaná změna cestovní smlouvy vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena. Navrhne-li CK změnu cestovní smlouvy, má zákazník právo rozhodnout, zda bude se změnou cestovní smlouvy souhlasit, nebo zda od cestovní smlouvy odstoupí. Pokud zákazník ve lhůtě určené CK, která nesmí být kratší než 5 dnů od doručení návrhu na změnu cestovní smlouvy zákazníkovi, od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí (§ 2531 obč. zák.). Jestliže změna smlouvy vede ke zvýšení ceny zájezdu, je zákazník povinen uhradit CK rozdíl v ceně zájezdu ve lhůtě určené v návrhu na změnu smlouvy. Při porušení tohoto závazku má CK právo od smlouvy odstoupit. Jestliže změna smlouvy vede ke snížení ceny zájezdu, je CK povinna buď snížit doplatek celkové ceny zájezdu, pokud nebyl zákazníkem dosud uhrazen, nebo vrátit rozdíl v ceně zájezdu v případě, že zákazník již uhradil celkovou cenu zájezdu. Jestliže zákazník nesouhlasí se změnou cestovní smlouvy a ve lhůtě určené v návrhu na její změnu od cestovní smlouvy odstoupí, má právo požadovat, aby mu CK na základě nové smlouvy poskytl jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní cestovní smlouvě, může-li CK takový zájezd nabídnout. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nových služeb cestovního ruchu nižší než již uskutečněné platby, je CK povinna takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit. Nedojde-li k uzavření nové cestovní smlouvy, je CK povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené cestovní smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit CK odstupné.
 • 7.3 Změny dohodnutých služeb v průběhu zájezdu a čerpání služeb: a) Jestliže po zahájení zájezdu nebo v průběhu čerpání jednotlivých služeb, CK neposkytne služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas nebo zjistí, že mu všechny služby nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, třebaže se k tomu smlouvou zavázal, je CK povinna bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat příp., aby zákazník mohl služby čerpat, zejména je povinen zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo se přibližující původně dohodnutým podmínkám a dbát přitom na to, aby byl v nejvyšší možné míře docílen účel služeb a zachováno zaměření zájezdu, b) Pokud nelze pokračování zájezdu nebo čerpání jednotlivých služeb zajistit jinak než prostřednictvím služeb nižší kvality než uvedené ve smlouvě, je CK povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně, c) Pokud nelze pokračování zájezdu nebo čerpání jednotlivých služeb zajistit ani prostřednictvím služeb nižší kvality než uvedené ve smlouvě nebo zákazník toto náhradní řešení nepřijme, je CK povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. V případě, že součástí zájezdu je i doprava, je CK povinna poskytnout zákazníkovi dopravu zpět na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž zákazník souhlasil, včetně nezbytného náhradního ubytování a stravování, d) změny dohodnutých služeb jsou bezplatné pokud CK nevzniknou s touto změnou nečekané výdaje ze strany poskytovatelů konečné služby tzn. ubytovatelů resp. dopravců.

Článek VIII. - Reklamační řád

 • 8.1 Předmět Reklamační řád spolu se Všeobecnými smluvními podmínkami zájezdů pořadatele zájezdů (dále jen „cestovní kancelář“), které jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy (dále jen „CS“), upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývající z odpovědnosti cestovní kanceláře za vady poskytnuté služby cestovního ruchu a jejich vyřizování (dále jen „reklamace“) v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občan. zák.“) a zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném znění (dále jen „zákon o podnikání v cestovním ruchu“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění (dále jen „zák. o ochraně spotřebitele“).
 • 8.2 Reklamace
 • a) Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi ve smyslu § 852i odst. 1 občan. zák. za porušení závazků vyplývajících z uzavřené CS.
 • b) Při řešení reklamace je nutná součinnost zákazníka, spočívající zejména v umožnění přístupu do prostor, které mu byly pronajaty k ubytování nebo do dopravního prostředku, kterým byla zajištěna doprava, zástupci pověřenému cestovní kanceláří, jakož i zástupci dodavatelů služeb, které jsou předmětem reklamace, aby se mohly objektivně posoudit skutečnosti uváděné v reklamaci. Cestovní kancelář doporučuje zákazníkovi, aby tuto součinnost poskytl.
 • 8.3 Uplatňování reklamací
 • a) Zákazník musí uplatnit reklamaci dle § 852i odst. 2 občan. zák. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří měsíců od skončení zájezdu, resp. od čerpání služeb cestovního ruchu nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen dle CS, jinak právo zaniká. Je-li uzavření CS zprostředkováno jinou cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou může zákazník reklamaci uplatnit u této zprostředkující cestovní kanceláře nebo cestovní agentury. Za zákazníka se pro účely reklamace považuje každý účastník zájezdu uvedený v CS.
 • b) Reklamaci může zákazník uplatnit ústně či písemně, popřípadě jiným vhodným způsobem u zástupce cestovní kanceláře během trvání zájezdu, či v cestovní kanceláři. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, resp. umožní nalézt okamžitě vhodná řešení. Zákazník při uplatňování reklamace uvede své jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum, důvod a předmět reklamace, specifikaci požadavků co do důvodu a výše a dle možnosti předmět reklamace průkazně skutkově doloží. Cestovní kancelář zákazníkovi doporučuje předložit doklad o poskytnuté službě.
 • c) K uplatněné reklamaci musí být vždy vystaveno potvrzení o reklamaci - reklamační protokol, v němž musí být uvedeno, kdy zákazník reklamaci uplatnil, identifikační údaje zákazníka, co je předmětem reklamace a jaký způsob vyřízení zákazník požaduje. Jestliže zákazník předá delegátovi v místě poskytované služby nebo zástupci cestovní kanceláře písemnosti, popř. jiné podklady týkající se reklamace, musí být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena. Reklamační protokol podepisuje osoba, která se zákazníkem protokol sepisuje a zákazníkovi se doporučuje, aby svým podpisem na reklamačním protokolu stvrdil převzetí jeho kopie a souhlas s jeho obsahem.
 • 8.4 Vyřizování reklamací
 • a) Cestovní kancelář nebo jí pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady.
 • b) Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se cestovní kancelář se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 • c) Zákazníkovi se vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace ve smyslu § 19 odst. 1 zák. o ochraně spotřebitele.
 • d) Cestovní kancelář se může odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti zprostit jen tehdy, prokáže-li, že tuto škodu nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb cestovního ruchu v rámci zájezdu a škoda byla způsobena a) zákazníkem b) třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo byla nevyhnutelná, nebo c) neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.
 • e) V ceně leteckých zájezdů je již zakalkulována cena leteckých a pozemních služeb, která je uvedena v každém ceníku v katalogu resp. webových stránkách. Pokud klient reklamuje ubytovací a stravovací služby, bude mu z ceny zájezdu při zohledňování výše odškodného tato cena leteckých služeb odečtena, dle uvedené ceny v platném katalogu resp. platných webových stránkách cestovní kanceláře Zlíntour trips s.r.o.
 • 8.5 Závěrečná ustanovení
 • a) Právní vztahy, vyplývající z uplatnění reklamace se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 • b) V případě změny úpravy některých platných zákonů ke dni uzavření katalogu tj. 2.11.2013. bude aktualizovaný Reklamační řád u Vašeho prodejce resp. na webových stránkách naší CK.

Článek IX. - Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka - odstupné (stornopoplatky), změna rezervace

 • 9.1 CK je oprávněn před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb kromě jiných důvodů uvedených v těchto Podmínkách od smlouvy odstoupit i z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu zrušení jednotlivých služeb. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručí CK zákazníkovi. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.
 • 9.2 Zákazník má právo odstoupit od smlouvy:
 • a) kdykoli před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb,
 • b) jestliže nedojde k uzavření nové smlouvy dle ustanovení článku VII odst. 2
 • c) z důvodů porušení povinností CK vyplývajících ze smlouvy. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník doručí na prodejní místo, kde zájezd nebo jednotlivé služby zakoupil. V oznámení zákazník musí uvést jméno, příjmení, adresu, číslo rezervace. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.
 • 9.3 Je-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností CK stanovené smlouvou, nebo nedojde- li k uzavření nové smlouvy dle odst. 2 písm. b) tohoto článku, je CK povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit CK odstupné.
 • 9.4 Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinnosti CK stanovené smlouvou nebo odstoupí-li CK od smlouvy před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem podle těchto Podmínek, je zákazník povinen zaplatit CK odstupné ve výši stanovené v odstavci 5 a CK vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy.
 • 9.5. Zákazník má právo před zahájením zájezdu odstoupit od uzavřené smlouvy s CK (stornovat zájezd.) Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno zájezdu) doručeno CK. V tomto případě má CK právo účtovat odstupné / stornopoplatky (smluvní pokutu). Odstupné je splatné ihned. Po odečtení odstupného z celkové ceny zájezdu obdrží zákazník zpět zbytek ze zaplacené částky. Pokud by výše odstupného (stornopoplatků) byla vyšší než zaplacená záloha, je klient povinen uhradit částku rovnající se výši odstupného (stornopoplatků). Výše odstupného je uvedena za osobu! Minimální výše jakéhokoli odstupného je 1.000,- Kč za osobu. Odstupné závisí na době, kdy CK obdržela požadavek zákazníka na storno (zrušení) zájezdu, a to:
  Doba před odjezdem, ve které jsme obdrželi zrušení zájezdu: Storno poplatek za každou osobu:
  46 dní a více vzniklé skutečné náklady, minimálně: 20% + pojištění
  45-31 dní vzniklé skutečné náklady, minimálně: 30% + pojištění
  30-22 dní vzniklé skutečné náklady, minimálně: 50% + pojištění
  21-15 dní vzniklé skutečné náklady, minimálně: 75% + pojištění
  14-6 dní vzniklé skutečné náklady, minimálně: 90% + pojištění
  5 dní před odjezdem a méně 100% + pojištění
  Pokud se účastník zájezdu nedostaví anebo zmešká odjezd / odlet, nebo nepřinese si vlastní platný cestovní pas anebo z vlastní viny jinak zmaří svou účast na zájezdu, nemá nárok na vrácení ceny zájezdu, pojištění ani na náhradní zájezd.
 • Pokud má zákazník sjednáno komplexní cestovní pojištění včetně pojištění storna zájezdu, má se za to, že tato služba (pojištění) je čerpána od podpisu smlouvy jako celek. V případě storna zájezdu se cena pojištění zákazníkovi nevrací ani nespadá do výpočtu odstupného, neboť služba je čeprána a dodavateli uhrazena v plné výši.
  - Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke stornování zájezdu. Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení zájezdu (odletu, odjezdu či nástupu na zájezd).

Změna rezervace 
Změna jména zákazníka

 • Zákazník může písemně oznámit CK, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená (oznámení se tímto stává součástí smlouvy nebo bude smlouva přepracována a změny zaneseny přímo do takto přepracované smlouvy), a to nejpozději 40 dní před zahájením zájezdu. Dnem prokázaného doručení oznámení ve výše uvedené lhůtě se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou. Za změnu jména osoby ve smlouvě (rezerv. čísle) je zákazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (u jednodenních zájezdů 50,- Kč) za překnihovanou osobu včetně dětí.

Změna termínu zájezdu, změna místa zájezdu nebo změna typu ubytování

 • Změna smlouvy, na základě písemného požadavku zákazníka, bude ze strany CK provedena, pokud to bude možné. Má-li tato změna za následek změnu termínu zájezdu nebo změnu místa nebo typu ubytování, je posuzována jako podstatná změna smlouvy a zákazník je povinen zaplatit za překnihování, je-li o změnu požádáno v době 40 a více dní před zahájením zájezdu - smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (u jednodenních zájezdů 50,- Kč) za každou překnihovanou změnu. V období 39 a méně dní před zahájením zájezdu, posuzuje CK požadavek zákazníka na změnu termínu zájezdu nebo změnu místa nebo typu ubytování jako storno ze strany zákazníka a zákazník je povinen zaplatit CK stornopoplatky dle bodu 5.

 • 9.6 Nenastoupí-li zákazník na zájezd, či nevyčerpá-li službu cestovního ruchu bez předchozího odstoupení od smlouvy nebo z důvodu, že nesplnil povinnost dle čl. V, odst. 2, písm. f) a g), hradí 100 % předem stanovené ceny.
 • 9.7 Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady CK a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb.
 • 9.8 CK má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny.
 • 9.9 Pro výpočet odstupného platí den, kdy nastaly účinky odstoupení.

Článek X - Pojištění

 • 10.1 Součástí zájezdů a služeb cestovního ruchu CK není pojištění zákazníka pro cesty a pobyt ani pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy.
 • 10.2 Zákazník má možnost uzavřít komplexní pojištění včetně pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy prostřednictvím CK. CK na vyžádání zákazníka takovéto pojištění při uzavírání smlouvy zprostředkuje.
 • 10.3 Pokud zákazník nevyužije možnosti uzavřít komplexní pojištění nebo pokud zákazník nebude ani individuálně pojištěn pro uvedené případy bere na vědomí, že nese sám plnou odpovědnost, náklady a rizika s tím související.

Článek XI - Cestovní doklady, celní, devizové a ostatní předpisy

 • Zákazníci, kteří se přihlásí k zájezdům, odpovídají za platnost svých cestovních dokladů, potřebných povolení a víz do cílové destinace i do států, kterými se projíždí včetně klientů vlastní dopravou (zelená karta, mezinárodní řidičský průkaz apod.). V případě, že zákazník nebude mít zajištěna všechna potřebná povolení, cestovní doklady, víza apod. A z tohoto důvodu se nebude moci zájezdu účastnit, postupuje CK stejně jako by zákazník zájezd stornoval v den odjezdu, tedy dle bodu 5. V případě, že zákazníkovi nebude umožněn vstup do země (cílové i v průběhu cesty projížděnými zeměmi) místními orgány, CK nenese žádné závazky vůči zákazníkovi a zákazník se musí dopravit zpět do ČR na své vlastní náklady, zákazníkovi je taktéž účtován stornopoplatek jako by zájezd stornoval v den odjezdu, tedy dle bodu 5.

 • Zákazníci jsou povinni dodržovat všechny celní, devizové a ostatní předpisy České republiky a navštívené země. Pokud by zákazník svým jednáním ohrožoval nebo narušil průběh a program zájezdu, nebo pokud závažným způsobem poruší celní, devizové a ostatní předpisy České republiky nebo navštívené země, může být vyloučen z účasti na zájezdu, přičemž ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyužitých služeb.

 • CK zasílá klientům cca 7 dnů před odjezdem/odletem pokyny na cestu (případně voucher, letenky, pojišťovací karty a rozsah pojištění…) elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě. Pokud není na smlouvě e-mailová adresa uvedena, jsou pokyny zasílány e-mailem na adresu prodejce (cestovní agentury, se kterou klient smlouvu sepsal), kde si klient odbavení na cestu vyzvedne. Letenky, vouchery i pojišťovací karty včetně rozsahu pojištění jsou vytvořeny a zasílány tak, aby byli akceptovatelné při pouhém vytištění (není tedy třeba originálů uvedených dokladů).

Ostatní povinnosti zákazníka
K základním povinnostem zákazníka patří:

 • Poskytnout CK součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplné a pravdivé vyplnění potřebných formulářů a předložení potřebných dokladů.

 • Osoby od 15-ti do 18-ti let se mohou zájezdu zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce staršího 18-ti let nebo vjeho doprovodu. Děti do 15-ti let se mohou zájezdu zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.

 • Zajistit doprovod a dohled u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, nahlásit účast cizích státních příslušníků.

Článek XII - Zpracování osobních údajů

 • 11.1 CK vede databázi, která obsahuje identifikační a další osobní údaje zákazníků (dále jen „osobní údaje”). CK zaručuje a chrání osobní údaje v maximální možné míře, která odpovídá stupni technického rozvoje a organizačního zabezpečení. Podpisem cestovní smlouvy zákazník stvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů v rozsahu uvedeném v tomto článku.
 • 11.2 CK bude zpracovávat osobní údaje získané v souvislosti s uzavřením cestovní smlouvy, poskytováním služeb, jiným přímým či nepřímým kontaktem se zákazníkem či od třetích osob, a to automatizovaně zejména prostřednictvím databáze i manuálně (v listinné podobě). CK bude zejména zpracovávat informace o totožnosti zákazníka, jeho kontaktní údaje a údaje o poskytnutých službách (jméno, příjmení, adresa, datum narození, e-mailová adresa a bankovní spojení). CK může zpracovávat uvedené osobní údaje za účelem poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejících, dodržení právních povinností CK a ochrany práv a oprávněných zájmů CK, včetně účelů uvedených v článku 11.4. Povinnost zákazníka poskytnout osobní údaje nevyplývá ze zákona, bez jejich poskytnutí však nemůže být uzavřena a plněna cestovní smlouva.
 • 11.3 Zákazník může souhlasit s tím, že CK bude osobní údaje v rozsahu uvedeném v cestovní smlouvě zpracovávat pro své obchodní účely, včetně zasílání obchodních sdělení. Zákazník má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Souhlas lze odvolat pouze výslovným prohlášením. Obchodní sdělení je CK oprávněna zasílat formou SMS, elektronické pošty či písemně. Zákazník může zdarma nebo na účet CK odmítnout souhlas s využitím svého elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně toto využití neodmítl.
 • 11.4 CK je oprávněna osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpřístupnit dalším zpracovatelům nebo případně správcům, a to za účelem:
 • a) vymáhání pohledávek CK za zákazníkem,
 • b) třetím subjektům, které při využití služeb CK poskytly zákazníkovi službu či zboží,
 • c) ověřování a hodnocení platební morálky a důvěryhodnosti zákazníka a provozování s tím souvisejících registrů,
 • d) Uniqua pojišťovna, se sídlem Evropská 136, Praha 6 160 12, na základě zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, pokud bylo se zákazníkem sjednáno cestovní pojištění.
 • 11.5 CK osobní údaje předá třetím osobám vždy pouze v nezbytném rozsahu. Při předání osobních údajů třetím osobám CK zajistí ochranu osobních údajů před zneužitím, jakož i jejich důvěrnost.
 • 11.6 CK se zavazuje osobní údaje zlikvidovat či anonymizovat nejpozději do tří měsíců ode dne ukončení smlouvy, s výjimkou následujících osobních údajů a v níže uvedených lhůtách, nejsou-li příslušnými právními předpisy stanoveny kratší lhůty:
 • a) jména, příjmení, data narození, adresy bydliště, adresy elektronické pošty a telefonního čísla, a to za účelem nabízení služeb CK. Toto oprávnění má CK na základě souhlasu zákazníka po dobu neurčitou,
 • b) jména, příjmení, data narození, adresy bydliště, adresy elektronické pošty a telefonního čísla, a to za účelem poskytování věrnostních slev, případně jiných slev ze strany CK. Toto oprávnění má CK na základě souhlasu zákazníka po dobu neurčitou,
 • c) údajů nutných pro vymáhání pohledávky za zákazníkem. V takovém případě CK osobní údaje zlikviduje či anonymizuje nejpozději do pěti let ode dne úplného vymožení pohledávky,
 • d) údajů nutných pro vedení soudních sporů, správních a rozhodčích řízeních atp.,
 • e) údajů nutných pro vyřízení reklamací zákazníků a
 • f) jejichž další zpracování vyplývá z platných právních předpisů. Zákazník má právo na opravu osobních údajů. Zákazník má také právo na informace o osobních údajích, které CK zpracovává, a to v rozsahu a za podmínek stanovených § 12 zákona o ochraně osobních údajů. Zjistí-li zákazník, že CK zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, má zákazník právo požádat o vysvětlení. Zákazník má v těchto případech také právo požádat CK o blokování, doplnění či likvidaci osobních údajů. Zákazník má i další práva uvedená v ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Pokud se zákazník bude domnívat, že jeho práva jsou porušována, je oprávněn zaslat svou stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Zákazník bere na vědomí, že CK je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinen předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem, např. pro účely vyžadované soudem, policií či hygienickými stanicemi.

Článek XIII. - Závěrečná ustanovení

 • 12.1 Součástí těchto Podmínek jsou i Všeobecné informace CK, kterou jsou součástí katalogu resp. v tištěné podobě, kde jsou informace o zvyklostech při ubytování, stravování, služeb jakož i služeb zástupců CK. Podmínky a Všeobecné informace CK jsou neoddělitelnou součástí cestovní smlouvy.

Zlíntour trips s.r.o. IČ: 26949725 sídlo : Štefánikova 17 , Zlín 760 01 verze 01.03.2017
   

VŠEOBECNÉ INFORMACE CK ZLÍNTOUR TRIPS S.R.O.

Všeobecné informace ke stažení (ve formátu PDF)

Podmínky účasti na zájezdech a vzájemná práva a povinnosti, vznikající mezi klientem a naší CK upravují „Všeobecné smluvní podmínky CK ZLÍNTOUR TRIPS s.r.o.“ jejichž úplné znění je součástí Cestovní smlouvy. S jejich obsahem, jako i s níže uvedenými doplňujícími informacemi, se prosím seznamte ještě před zakoupením zájezdu, aby se dosáhla shoda mezi naším a Vaším chápáním rozsahu, obsahu a kvality poskytovaných služeb. Délka zájezdu je vyjádřena v katalogu počtem dní. Při ubytovacích zařízeních se počtem dní rozumí samostatný pobyt v zahraničí. Celková délka leteckých a autokarových zájezdů, včetně dopravy, zahrnuje i dny určené na dopravu do místa pobytu a zpět, a to i v případě, kdy je doprava organizována v pozdních nočních hodinách. Doporučujeme Vám, abyste si po návratu neplánovali fixně Vaše další dopravní transfery, ani žádné důležité schůzky. Pro realizaci zájezdů se vyžaduje minimální počet účastníků, kteří jsou na zájezd přihlášení v termínu do 21 dní před odjezdem. Tento minimální počet je různý a závisí na kapacitě dopravního prostředku plánovaného na přepravu, všeobecně jde o 90% z celkové kapacity dopravního prostředku (např. letadla nebo autokaru), pokud není při konkrétních zájezdech, resp. při přepravách uvedeno jinak. Pokud se nepřihlásí tento minimální počet účastníků, naše CK Vás v uvedeném termínu uvědomí a navrhne jiný termín zájezdu nebo jiný zájezd.

CENA

Ceny uvedené v ceníku jsou v Kč (korunách českých). Cestovní kancelář ZLÍNTOUR TRIPS s.r.o. si vyhrazuje právo změny cen v případě závažných, předem nepředvídatelných okolností, především ke změně kurzu Kč o více než 10% vůči stavu k 5. 11. 2013. Ceny pobytů v hotelech, depandancích, pavilónech, penziónech a některých bungalovech platí pro 1 osobu a zahrnují služby, které jsou uvedené pod ceníkem. Ceny pobytů v apartmánech, bungalovech a soukromých domech platí pro celou ubytovací jednotku (tj. 1 apartmán resp. 1 bungalov) s maximálním počtem osob, odpovídajícím počtu lůžek, uvedených u příslušné ceny. V cenách uvedených v cenících jsou zahrnuty všechny povinné příplatky, tzn. pobytové taxy, letištní a bezpečnostní taxy, základní palivové příplatky. V cenách apartmánů (pokud není uvedené jinak) je zahrnutá i spotřeba vody, elektřiny, u některých apartmánů ložní prádlo, ručníky, jedenkrát týdně výměna ložního prádla a ručníků, toaletní papír (jen při příjezdu) a závěrečný úklid.

SLUŽBY A UBYTOVÁNÍ

Služby, které jsou zahrnuté v ceně zájezdu dohodnuté ve smlouvě o zájezdu, jsou specifikované u jednotlivých nabídek a programů uvedených v katalogu a jeho ceníku, nebo jiné oficiální nabídky CK ZLÍNTOUR TRIPS s.r.o. resp. ve Vaší CK, která náš produkt zprostředkovává. Na uvedené služby máte nárok pouze v případě, že jsou uvedené ve smlouvě o zájezdu resp. Cestovní smlouvě dle zákona 159/1999 Sb. Cena zájezdu je stanovena dohodou mezi zákazníkem a ZLÍNTOUR TRIPS s.r.o. a je cenou platnou k datu uvedenému v ceníku resp. v předběžné objednávce, resp. Cestovní smlouvě. Pokud je CK ve výjimečném případě nucena zvýšit cenu zájezdu v době mezi uzavřením smlouvy o zájezdu a jeho konáním, budeme Vás o tom bezodkladně informovat. Zvýšení ceny zájezdu může v souladu s platným Občanským zákonem č. 89/2012 Sb. Po zaplacení ceny je ZLÍNTOUR TRIPS s.r.o., povinna vydat Vám doklad o zaplacení zájezdu, ve kterém bude uvedeno obchodní jméno a sídlo CK, která zájezd organizuje, název a adresa provozovny, kde jste smlouvu o zájezdu uzavřel, datum jejího uzavření, druh zájezdu, který jste si objednal, cena, kterou jste zaplatil. Internetové objednávky a úhrady jsou podmíněny naskenovanou Cestovní smlouvou a dokladem o úhradě Vašeho zájezdu je Váš bankovní výpis. V případě, že by některý z údajů chyběl, byl nesprávný anebo neúplný, bezodkladně žádejte opravu od osoby, která vám doklad vystavila. Pokud bude smlouva o zájezdu vyplněna na základě Vašich neúplných a nepravdivých informací, snášíte všechny následky vzniklých komplikací na zájezdě Vy. Hodnocení ubytovacích kapacit vyjádřené hvězdičkami je obrazem hodnocení místních úřadů turistického ruchu, případně hotelových sítí. Toto ne vždy odpovídá našim hotelovým zvyklostem. Rozdíly jsou také v kategorizaci ubytovacího zařízení mezi jednotlivými destinacemi. Mnohokrát jsou v komfortních hotelech pokoje jednoduše zařízené.CK uvádí oficiální kategorii dle podepsané smlouvy s daným zařízením. Vybavení, velikost, design a poloha pokojů v identické kategorii není vždy stejné a CK není schopna Vám v předloženém katalogu představit všechny typy pokojů, považujte proto obrázky v tomto katalogu za ilustrační. V mnohých ubytovacích zařízeních je třílůžkový, resp. čtyřlůžkový pokoj, jako dvoulůžkový pokoj s přistýlkami. Přistýlkou může být kromě řádného lůžka i pohovka, rozkládací gauč, roztahovací (tzv. ruská) postel nebo rozkládací křeslo. Obytný prostor pokojů s více přistýlkami může být značně omezený. Je třeba si uvědomit, že menší pohodlí je zohledněné slevou pro třetí, případně další osoby. Při ubytování jednoho klienta ve dvoulůžkovém nebo v jednolůžkovém pokoji se účtuje příplatek za neobsazené lůžko a to i v případě, že toto lůžko není v pokoji umístěné. Pokud je ubytování vybavené klimatizací, může se stát, že v některých ubytovacích zařízeních bude v provozu jen v určitých hodinách (centrálně řízená). Doba určená na ubytování a opuštění pokojů anebo apartmánů je stanovena obyčejně zahraničním partnerem tak, aby mohl být zabezpečen úklid pokojů bez ohledu na dobu Vašeho příjezdu nebo odjezdu do místa pobytu a zpět. Naše CK Vám však nemůže garantovat v každém případě bezprostřední návaznost ubytování (příp. opuštění pokojů resp. apartmánů) na Váš příjezd či odjezd, protože podle mezinárodních zvyklostí musí hosté opustit pokoje v den odjezdu do 10,00 hod. (v některých případech do 12,00 hod). Možnost nastěhování v den příjezdu je nejdříve po 14,00 hod. Dovolujeme si Vás upozornit, že přidělování pokojů je plně v kompetenci recepce hotelu a naše cestovní kancelář nemůže toto ovlivnit. Proto prosím berte na vědomí, že každá Vaše poznámka k ubytování je pouze přáním a je pouze na recepci, zda Vašemu uvedenému přání vyhoví. Tyto přání nejsou součástí Cestovní smlouvy a zobrazí se pouze na ubytovacím poukazu. Při výběru Vaší dovolené je potřeba si uvědomit, že dovolená je pro mnohé spojená s bohatým nočním životem, proto jsou některá střediska přesycená zábavními podniky, bary, vinárnami, diskotékami či nočními kluby, které jsou obvykle hlučné. V ubytovacích objektech nemůže naše CK zajistit absolutní klid ani omezit stavební práce v okolí hotelů. V obdobích „před“ a „po“ hlavní sezóně jsou ceny zvýhodněné, ale rádi bychom Vás upozornili na to, že některé doplňkové služby jsou poskytované v jednotlivých střediscích jen omezeně anebo se neposkytují (např. živá hudba na letních terasách, diskotéky, supermarkety, bufety apod.). Neovlivnitelnou skutečností, s kterou se můžete v určitých destinacích setkat, je výskyt hmyzu a drobných živočichů v ubytovacích zařízeních, a to i přes intenzivní úsilí hoteliérů k jejich odstranění. Obyvatelé jižních krajů nepoužívají vodu z vodovodu na pití a vaření. Vodu na tyto účely Vám doporučujeme koupit si v místních obchodech nebo v hotelech. V některých hotelech, především na ostrovech, může být tekoucí voda z vodovodu slaná a časově omezená. Výjimečně může docházet k problémům se zásobováním vodou. K ohřevu vody se často používají solární zařízení. Koupelny v ubytovacích zařízeních, hlavně nižších kategorií, často nejsou vybavené mýdlem. V Bulharsku při ubytování v soukromých bytech a apartmánech nejsou k dispozici hygienické potřeby jako např. mýdlo, ručníky a toaletní papír. Doporučujeme vzít si s sebou hygienické a toaletní potřeby, a do apartmánů i prostředky na mytí nádobí. Při ubytování v apartmánech je nutné vzít do úvahy, že vybavení kuchyňky slouží jen na přípravu jednoduchých jídel. Všechny vzdálenosti uváděné v tomto katalogu jsou orientační. Upozorňujeme, že příplatek „mořská strana“ negarantuje výhled na moře z pokoje. Označuje jen orientaci pokoje ve směru na moře (i z boční strany) a nezaručuje ani polohu pokoje v přízemí, resp. poschodí. Ve výhledu mohou bránit další budovy, vzrostlé stromy atd. Pokud hotel poskytuje výhled na moře je tak uveden i příplatek "za výhled na moře".

STRAVOVÁNÍ

U každého ubytovacího objektu najdete informace o možnostech stravování. Rozsah a kvalita stravy je daná úrovní ubytovacího zařízení a je závislá od místních tradicí a zvyklostí. V ubytovacích zařízeních nižší kategorie je nutné počítat s menším výběrem a jednotvárnou stravou. V jižní Itálii je často stravování přizpůsobeno místním zvyklostem tzn. sladké snídaně a těstovinová hlavní jídla. Stravování typu „bufetu“ znamená formu výběru jídla samoobslužným způsobem, případně vlastním výběrem, kde Vám hotelová obsluha jídlo podává dle Vašeho výběru na talíř. Množství a sortiment je plně v kompetenci hotelu. Stravování typu kontinentální snídaně se skládá z teplého nápoje, pečiva nebo chleba, másla a džemu. Rozšířené kontinentální snídaně obsahují navíc alespoň jeden druh teplého nebo studeného jídla. U služby all inclusive není stanovena první a poslední služba jako tomu je u polopenze resp. plné penze. Čerpání služeb all inclusive začíná ihned po registraci na recepci. Upozorňujeme, že ve všech zemích se vyskytují hotely (i pětihvězdičkové hotely), které k nápojovému servisu používají plastové nádobí tzn. plastové hrnečky, kelímky, lžičky atd.

PLÁŽOVÉ SLUŽBY

Pláže jsou zpravidla veřejné, přístupné i místním obyvatelům. I přes maximální snahu udržovat pláže (veřejné) čisté, se může stát, že hlavně v pozdějších denních hodinách mohou být částečně znečištěné (nedopalky z cigaret, ohryzky…). Používání lehátek a slunečníků je ve většině případů za poplatek, pokud při ubytovacím zařízení není uvedeno jinak. Údaje o vzdálenosti pláží od ubytovacích objektů uvedeny v popisech jsou pouze orientační.

LETECKÁ DOPRAVA

Letecká doprava je zajištěna formou charterových letů nebo na pravidelných linkách. V důsledku zvýšeného denního vytížení leteckých vzdušných koridorů, jako i letecké techniky, se charterové lety v Evropě často realizují i v nočních hodinách. Na základě předpisů a smluv v mezinárodní letecké přepravě si vyhrazujeme právo na změnu trasy letu (mezipřistání), letecké společnosti, typu letadla a letového plánu, tak jak nám je ve změněné podobě dodá letecká společnost. Není žádnou výjimkou, že v důsledku nepříznivých letových podmínek nebo přeplněním vzdušných koridorů dochází ke zpoždění odletů. Nezřídka jsou to zpoždění značného rozsahu. Proto dobu odletu, resp. příletu uvedenou v pokynech je nutné chápat pouze jako orientační. Upozorňujeme, že letecká společnost má právo dle Mezinárodních platných podmínek, svým cestujícím dopředu oznámit změnu času odletu, toto oznámení se neklasifikuje jako "zpoždění" tudíž není předmětem reklamace.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Do vybraných letovisek Chorvatska, Itálie a Řecka nabízíme jako doplňkovou službu autobusovou kyvadlovou dopravu. Vzhledem k tomu, že autobusová doprava je charterová, jako i vzhledem k nepředvídaným okolnostem (nadměrné čekání na hraničních přechodech, dopravní situace na cestách, přeplněnost přístupových komunikací k jednotlivým ubytovacím zařízením, počasí, přírodní živly, případné technické problémy apod.) může dojít ke zpoždění dopravy pří cestě do i z letoviska oproti uvedeným časům v pokynech. Za škody, které mohou vzniknout cestujícím v důsledku zpoždění, nezodpovídáme, ani nekompenzujeme služby, které byly z tohoto důvodu čerpané. Upřesněný čas odjezdu z pobytového místa, případně jiné informace týkající se návratu, budou uvedené v sobotu na informačních tabulích resp. v informační knize CK, které jsou umístněné na recepcích ubytovacích zařízení, nebo budou zaslány na Váš mobilní telefon, pokud jej uvedete. V případě nutných změn prosíme o porozumění. V případě, že budete považovat jízdu řidičů za pomalou, je to dané tím, že řidiči jsou povinní dodržovat maximální povolenou rychlost, která je pro autobusy poměrně omezená a která je často kontrolovaná ze strany policie i zpětně prostřednictvím elektronických karet, především na hranicích. Cestujícím zabezpečíme přepravu do místa pobytu, tj. až do přístupné blízkosti ubytovacího zařízení. V hlavní sezóně se však může stát, že se autobusy nedostanou až do bezprostřední blízkosti některých ubytovacích zařízení, neboť jsou často místní komunikace zablokované parkujícími auty individuálně cestujících klientů. Vzhledem k poměrně velkému počtu letovisek, do kterých organizujeme přepravu, může v rámci jednotlivých autobusů dojít při cestě do resp. z letovisek k přestupům cestujících. Trasa jednotlivých autobusů závisí na počtu cestujících z jednotlivých nástupních míst nebo letovisek (v mimosezónních termínech autobusy zajíždějí do více letovisek), přitom si vyhrazujeme právo na jejich určení, resp. změny. V okrajových termínech, na začátku a konci sezóny, se přeprava uskuteční při minimálním počtu 25 cestujících. V případě nedosáhnutí uvedeného počtu nejdéle do 21 dní před termínem přepravy, bude klientům nabídnuté náhradní řešení (změna termínu, času resp. zabezpečení přepravy ve spolupráci s jinými CK). Naše kyvadlová doprava bezprostředně nesouvisí s ubytovacími službami, a přesto čas příjezdu do ubytovacího zařízení není podmíněn časem poskytnutí pokoje, resp. apartmánu ze strany recepce, obdobně je to při zpáteční cestě, kdy čas uvolnění pokoje, resp. apartmánu nesouvisí s časem odjezdu autobusu z letoviska směrem na území ČR. Pokud není uvedeno jinak, čísla místenek dopředu negarantujeme, cestující se dozví číslo svého sedadla při nástupu do autobusu. Každý cestující (i děti do 2 let) musí mít své vlastní sedadlo! V autobusech jsou všechna sedadla považována za plnohodnotná, tj. i ta, která mají omezený rozsah sklopení, resp. se nacházejí před barem či lednicí uprostřed autobusu, a jsou obsazována bez nároku na slevu. Vzhledem na omezený úložný prostor v autobusech, si dovolujeme požádat cestující, aby cestovali s přiměřeným množstvím zavazadel (zavazadlový limit na osobu je maximálně 20kg). Rozměrná zavazadla (kola, surfy apod.) a zvířata nepřepravujeme! Při cestě tam i zpět je cestující povinen být připravený na odjezd 30 min před plánovaným odjezdem. Upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že autobusy jezdí plně vytíženy, nejsme schopni čekat na klienty, kteří se nedostaví k odjezdu v uvedený čas a nebudou reagovat na telefonní kontakt, který nám uvedou (za správnost kontaktu zodpovídá klient).

STÁLÝ ZÁSTUPCE – DELEGÁT

Všechny zájezdy CK Zlíntour trips s.r.o. pokud není uvedeno jinak, mají svého delegáta, který je společný pro více CK . Pod ceníky je vždy uvedeno, že cena zahrnuje služby delegáta, pokud tam není tato skutečnost uvedena, ve Vašem ubytovacím zařízení není přítomen delegát. V tomto případě je uveden na recepci kontakt na delegáta, který Vám je k dispozici jak osobně tak i na telefonu a pokud se vyskytne jakýkoliv problém, prosíme, abyste ho bezodkladně kontaktovali. Delegát může být česky nebo slovensky hovořící. Informační tabule resp. knihy jsou v české či slovenském jazyce. Na úvodní informační schůzce Vás blíže seznámí s pobytovým místem, poskytovanými službami, možností fakultativních výletů a odpoví na Vaše dotazy. Vzhledem k tomu, že delegát má na starosti více ubytovacích objektů v daném letovisku, a někdy i středisek, doporučujeme využít pro řešení možných záležitostí především úřední hodiny nebo pravidelné schůzky, které jsou předem vypsané na informační tabuli nebo na recepci ubytovacích objektů. Zde je také uvedené kontaktní spojení na delegáta pro případ mimořádné události nebo potřeby okamžité pomoci. V okrajových, mimosezónních, termínech v Chorvatsku není přítomen delegát. V pobytových místech bez našeho delegáta se v případě objektivních problémů (informace, pokyny na cestu) můžete obrátit na naše zahraniční partnery resp. na telefonní číslo cestovní kanceláře, které je uvedeno na pokynech na cestu, které před svým odjezdem obdržíte.

VÝLETY

Výlety nabízené v katalogu jsou orientační a jsou předpokládané v době uzávěrky katalogu, a proto upozorňujeme, že jejich nabídka se může v sezoně lišit. Výlety jsou provázené slovensky, resp. česky hovořícím delegátem. V případě, že se výletu nezúčastní dostatečný počet zájemců, může se stát, že výlet je provázený domácím průvodcem v některém světovém jazyce bez možnosti slovenského resp. českého výkladu. Náš delegát Vám rád pomůže při výběru dalších možných výletů z naší nabídky. Bližší informace o možných výletech můžete také čerpat z informačních knih a tabulí, umístěných nejčastěji na recepci každého ubytovacího zařízení.

PASY, VÍZA A OČKOVÁNÍ

Na každý zájezd do zemí mimo EU musíte mít platný vlastní cestovní pas, kromě Černé Hory, kam Vám stačí pouze občanský průkaz, pokud zákon nestanoví jinak. Minimální platnost pasu musí být nejméně 3 měsíce po návratu ze zájezdu. Pro vstup do cílových oblastí uvedených v tomto katalogu za účelem dovolené, občané ČR zpravidla nepotřebují víza. Očkování není povinné, ve vlastním zájmu se však informujte u svého praktického lékaře. Klienti, kteří nejsou občany ČR, se řídí zákonem o vycestování své země. CK nezodpovídá za případné problémy.

SLEVY

Nabízíme slevy za včasný nákup, které se skládají z více slev (mají uvedené podmínky, za kterých danou slevu můžete obdržet) a jejichž součtem dostanete nejvýše reklamovanou slevu. Každá sleva je zároveň označena dobou platnosti, do které musíte uzavřít cestovní smlouvu a zaplatit zálohu. V průběhu prodeje zájezdů se vyskytnou zájezdy typu „last minute“ anebo „ speciální akce“. Slevy lze sčítat pouze tak, jak je uvedeno ve slevovém programu. Dítě s dopravou zdarma a bonus pro seniory nelze sčítat s jinou nabízenou slevou. Slevy, nabídky Last Minute a Speciální akce může kdykoliv CK zrušit, změnit avšak tak aby se to přímo nedotklo již poskytnuté nabídky resp. uzavřené cestovní smlouvy.

POJIŠTĚNÍ

V cenách všech pobytů je zahrnuté povinné smluvní pojištění zájezdu (pojištění CK proti insolventnosti) ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. uzavřené s pojišťovnou ČPP. Certifikát o pojištění je možno stáhnout z našich webových stránek www.zlintourtrips.cz. V cenách pobytů není zahrnuto komplexní cestovní pojištění, které máme smluvně s pojišťovnou Uniqa, uvádíme ho jako nepovinný doplatek. Bližší informace obdržíte v naší CK. Pojištění je nutné si zakoupit resp. objednat rovnou se zájezdem, nelze si jej objednat později, tak aby Vám platil v plném rozsahu. Pokud si pojištění objednáte např. při doplatku, cena je stejná, ale v případě zrušení zájezdu se Vám na tuto skutečnost nebude vztahovat.

STORNO PODMÍNKY:

 • Kdykoliv před začátkem Vašeho zájezdu máte možnost zrušit náš smluvní vztah formou písemného odstoupeni od smlouvy o zájezdu, které je účinné dnem, když odstoupení s podpisem osoby, která podepsala smlouvu o zájezdu, doručíte CK Zlíntour trips s.r.o. anebo do vaši CK nebo cestovní agentury, která náš produkt nabízí a to písemnou formou. Po obdržení tohoto odstoupení od smlouvy o zájezdu Vám vrátíme zaplacenou sumu sníženou o příslušný stornopoplatek a výši pojistného, pokud důvodem Vašeho odstoupeno nebylo porušení povinnosti CK Zlíntour trips s.r.o. Storno poplatky jsou vyjádřené procentem z celkové ceny zájezdu.
 • Storno poplatek za každou osobu:
 • Víc jak 60 dní vzniklé skutečné náklady, nejméně však 1000 Kč + pojištění
 • 59-46 dní vzniklé skutečné náklady, nejméně však 30% + pojištění
 • 45-31 dní vzniklé skutečné náklady, nejméně však 50% + pojištění
 • 30-17 dní vzniklé skutečné náklady, nejméněvšak 75% + pojištění
 • 16-7 dní vzniklé skutečné náklady, nejméně však 90% + pojištění
 • 7 dní a méně dní 100 % + pojištění Pokud se účastník zájezdu nedostaví anebo zmešká odjezd / odlet, nebo nepřinese si vlastní platný cestovní pas anebo z vlastní viny jinak zmaří svou účast na zájezdu, nemá nárok na vrácení ceny zájezdu, pojištění ani na náhradní zájezd.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

1. Předmět

 

Reklamační řád spolu se Všeobecnými smluvními podmínkami zájezdů pořadatele zájezdů (dále jen „cestovní kancelář“), které jsou nedílnou součástí potvrzení zájezdu/smlouvy o zájezdu (dále jen „SZ“), upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývající z odpovědnosti cestovní kanceláře za vady poskytnuté služby cestovního ruchu a jejich vyřizování (dále jen „reklamace“) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném znění (dále jen „zák. o podnikání v cestovním ruchu“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění (dále jen „zák. o ochraně spotřebitele“).

2. Vady zájezdu

1. Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi ve smyslu ustanovení § 2537 a násl. NOZ za vady zájezdu.

2. Má-li zájezd vadu a byla-li tato vytčena zákazníkem v souladu s § 2540 NOZ bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Nevytkl-li zákazník vadu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, a to ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu a cestovní kancelář toto namítne, pak mu soud právo na slevu z ceny nepřizná.

3. Reklamace

1. Při řešení reklamace je nutná součinnost zákazníka, spočívající zejména v umožnění přístupu do prostor, které mu byly pronajaty k ubytování nebo do dopravního prostředku, kterým byla zajištěna doprava, zástupci pověřenému cestovní kanceláří, jakož i zástupci dodavatelů služeb, které jsou předmětem reklamace, aby bylo možné objektivně posoudit tvrzení uváděné v reklamaci. Cestovní kancelář doporučuje zákazníkovi, aby tuto součinnost poskytl.

2. Reklamaci může zákazník uplatnit ústně či písemně, popřípadě jiným vhodným způsobem u zástupce cestovní kanceláře během trvání zájezdu, či v cestovní kanceláři. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, resp. umožní nalézt okamžitě vhodná řešení. Zákazník při uplatňování reklamace uvede své jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum, důvod a předmět reklamace, specifikaci požadavků co do důvodu a výše a dle možnosti předmět reklamace průkazně skutkově doloží. Cestovní kancelář zákazníkovi doporučuje předložit doklad o poskytnuté službě. Je-li uzavření SZ zprostředkováno jinou cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, může zákazník reklamaci uplatnit u této zprostředkující cestovní kanceláře nebo cestovní agentury. Za zákazníka se pro účely reklamace považuje každý účastník zájezdu uvedený v SZ.

3. K uplatněné reklamaci musí být vždy vystaveno potvrzení o reklamaci - reklamační protokol - v němž musí být uvedeno, kdy zákazník reklamaci uplatnil, identifikační údaje zákazníka, co je předmětem reklamace a jaký způsob vyřízení zákazník požaduje. Jestliže zákazník předá zástupci cestovní kanceláře v místě poskytované služby určité písemnosti, popř. jiné podklady týkající se reklamace, musí být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena. Reklamační protokol podepisuje osoba, která se zákazníkem protokol sepisuje a zákazníkovi se doporučuje, aby svým podpisem na reklamačním protokolu stvrdil převzetí jeho kopie a souhlas s jeho obsahem.

 

4. Vyřizování reklamací

1. Cestovní kancelář nebo jí pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady.

2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se cestovní kancelář se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3. Zákazníkovi se vydává potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace ve smyslu § 19 odst. 1 zák. o ochraně spotřebitele.

4. V ceně leteckých zájezdů je již zakalkulována cena leteckých a pozemních služeb, která je uvedena v každém ceníku v katalogu resp. webových stránkách. Pokud klient reklamuje ubytovací a stravovací služby, bude mu z ceny zájezdu při zohledňování výše odškodného tato cena leteckých služeb odečtena, dle uvedené ceny v platném katalogu resp. platných webových stránkách cestovní kanceláře Globtour Group a.s.

5. Společná ustanovení

1. Nemá-li zájezd vlastnosti, o nichž cestovní kancelář zákazníka ujistila nebo které zákazník vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, zajistí cestovní kancelář nápravu, pokud si nevyžádá neúměrné náklady.

2. Nezjedná-li cestovní kancelář nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu zákazník určí, může si zákazník zjednat nápravu sám a cestovní kancelář mu nahradí účelně vynaložené náklady. Určení lhůty k nápravě není třeba, pokud cestovní kancelář odmítla nápravu zjednat nebo vyžaduje-li se okamžitá náhrada vzhledem k zvláštnímu zájmu zákazníka.

3. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu a nepřijme-li cestovní kancelář opatření, aby zájezd mohl pokračovat, nebo zákazník opatření z řádného důvodu odmítne, zajistí cestovní kancelář na své náklady přepravu zákazníka na místo odjezdu popř. na jiné ujednané místo. Nelze-li pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší jakosti, vrátí zákazníkovi rozdíl v ceně, zajistí-li pokračování s vyššími náklady, jdou tyto k tíži cestovní kanceláře.

4. Cestovní kancelář se odpovědnosti k náhradě škody, způsobené porušením smluvní povinnosti zprostí, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli.

5. Jak je výslovně ujednáno v SZ, umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, omezení náhrady škody, hradí cestovní kancelář škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy o zájezdu jen do výše tohoto omezení.

6. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti vyplývající z uplatnění reklamace se řídí obecně závaznými právními předpisy.

2. Reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 1. 1. 2017

Závěrečná ustanovení CK Zlíntour trips s.r.o. je pojištěna proti úpadku cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/1999 Sb. a má uzavřené touroperátorské kupní smlouvy na některé uvedené kapacity v tomto katalogu a na internetu s jinými touroperátory, kteří jsou poskytovatelé služeb (jako např. CK Globtour group a.s., Bonton, For-line tour, České Kormidlo a jiné)

Přihlašte se k odběru novinek
Vytvářím objednávku...